DIRIS A40 – Multifunkčný panelový merací prístroj

Multifunkčné meracie a monitorovacie zariadenie s komunikačným rozhraním

TRMS analyzátor siete so 4kvadrantovým elektromerom pre montáž do panelu s výrezom 96×96 mm. Voliteľné komunikácie MODBUS/PROFIBUS DP/ ETHERNET, pulzný výstup alebo alarmový kontakt, analogový výstup alebo pamäť.

Základné elektrické veličiny • Fázový prúd: I1, I2, I3, In

 • Celkový prúd (I1, I2, I3)/3: IAVG

 • Fázové napätie: U1, U2, U3

 • Združené napätie: U12, U23, U13

 • Frekvencia: f

 • Fázový činný výkon: P1, P2, P3

 • Fázový jalový výkon: Q1, Q2, Q3

 • Fázový zdanlivý výkon: S1, S2, S3

 • Celkový 3f výkon:  ∑P,  ∑Q, ∑S,

 • Predpokládaný 3f výkon: ∑PPRED,  ∑QPRED, ∑SPRED

 • Fázový účinník: PF1, PF2, PF3

 • Celkový 3f účinník: ∑PF

 • 4 kvadrantový elektromer: ±kWh, ±kvarh

 • Harmonické fázové skreslenie THD 3UL-N, THD 3UL-L, THD 3I (do 61. harm.)

 • Skreslenie signálu podľa jednotlivých harmonických 1,3,5,7....25 pre I, UL-N a UL-L


Sledovanie maximálnych a priemerných hodnôt • Maximálny prúd: I1max, I2max, I3max

 • Maximálne fázové napätie:  U1max, U2max, U3max

 • Maximálne združené napätie: U12max, U23max, U13max

 • Maximum celkového 3f výkonu: ∑Pmax, ∑Qmax, ∑Smax

 • Priemerná hodnota prúdu za časovú periódu : I1avg, I2avg, I3avg

 • Priemerná hodnota fázového napätia za časovú periódu:  U1avg, U2avg, U3avg

 • Priemerná hodnota združeného napätia za časovú periódu: U12avg, U23avg, U13avg

 • Priemerná hodnota celkového 3f výkonu za časovú periódu: ∑Pavg, ∑Qavg, ∑Savg


Dalšie funkcie • Počítadlo impulzov

 • Komunikácia MODBUS / PROFIBUS DP® / ETHERENT

 • Výstupný kontakt vo funkcii alarmu (až 6 výstupov)

 • Výstupný kontakt vo funkcii pulzného výstupu elektromera

 • Meranie teploty (až 3 vstupy PT100)

 • Počítadlo prevádzkových hodín (programovateľné)

 • Komunikácia MODBUS, PROFIBUS, Ethernet s WEB serverom

 • Pamäť pre záznam výkonovej krivky (až 6000 hodnôt)

 • Analógový výstup 0/4 - 20 mA

 • Možnosť sledovania okamžitých hodnôt nameraných prístrojom cez webové rozhranie (s modulom ETHERENT)

2961-kl_2019-diris-a40