CU 2.2 E – Merací prevodník fázového uhlu

Merací prevodník fázového uhlu pre jednofázovú striedavú sieť.

Merací prevodník fázového uhlu, jednofázová striedavá sieť.

517-cu-220638cz-02_18


Použitie


Prevodníky CU 2.2 sú vyrobené na báze mikroprocesorovej technológie. Prevádzajú fázový uhol φ, t.j. uhol medzi striedavým napätím a striedavým prúdom na vnútený jednosmerný prúd a vnútené jednosmerné napätie. Tieto výstupné signály môžu byť indikované ukazovacím meracím prístrojom, ciachovaným v jednotkách meranej veličiny alebo môžu byť použité pre priemyselné meranie a reguláciu. Ak sa dodrží maximálna, poprípade minimálna povolená záťaž, môže byť pripojených aj niekoľko vyhodnocovacích prístrojov súčasne (ukazovací prístroj, regulátor, zapisovač atď.). Prístroje môžu byť umiestnené v mieste merania alebo vo vzdialených velínoch. Napájacie napätie sa privádza na samostatný vstup pomocného napájania. Vstup, výstup a pomocné napájanie sú vzájomne galvanicky oddelené. Výstupy sú odolné proti skratu a rozpojeniu. Prevodníky sú konštruované podľa najnovších bezpečnostných predpisov a sú skúšané proti rušeniu. Sú určené pre zabudovanie do elektrických strojov a rozvádzačov. Pritom je potrebné dodržovať príslušné bezpečnostné predpisy a ustanovenia.

Popis funkcie


Menič v prúdovej vetve a delič v napäťovej vetve sníma a upravuje vstupné signály. Tieto signály idú cez multiplexor do A/D prevodníka, kde sú prevedené na signály digitálne. Mikroprocesor digitálne signály vyhodnotí a vypočíta výstupnú hodnotu fázového uhlu v reálnom čase. Úmerne tejto hodnote generuje D/A prevodník analógový signál. Po galvanickom oddelení optickým členom je signál privedený na koncové stupne, ktoré ho zosilňujú na unifikovaný vnútený jednosmerný prúd a jednosmerné napätie. Upozornenie: Výstupy nesmú byť vzájomne prepojené. Ak nie je prítomná jedna alebo obe vstupné veličiny odpovedá hodnota výstupnému prúdu a napätiu cos φ = 1.

Funkčná schéma


Funkční schéma převodníku fázového úhlu

Mechanické údaje

Konštrukčné prevedenie púzdra púzdro so západkou pre montáž na nosnú lištu 35 mm (DIN EN 60 715)
Materiál púzdra ABS/PC čierny, so zhášacími prísadami podľa UL 94 V-0
Pripojovacie svorky skrutkové svorky
Prierezy pripojovacích vodičov max. ≤ 4 mm2
Stupeň krytia IP 40 púzdro, IP 20 svorky
Skúšobné napätie 2210 V všetky obvody proti púzdru
3536 V merací obvod prúdu a pomocné napájanie proti výstupu
1330 V prúdy vzájomne a proti napätiam
Pracovné napätie 300 V (sieťové napätie fáza-nula)
Trieda ochrany II
Kategória prepätia CAT III
Stupeň znečistenia 2
Rozmery š × v × d 45×80×115 mm
Hmotnosť cca. 0,27 kg

Vstupné veličiny

Vstupná veličina sínusový striedavý prúd a sínusové striedavé napätie
Meraná veličina PE fázový uhol φ účinník (jednofázová striedavá sieť)
Meracie rozsahy -37 ° ... 0 ... 37 ° odpovedá cos φ : kap 0,8...1...0,8 ind
-60 ° ... 0 ... 60 ° odpovedá cos φ : kap 0,5...1...0,5 ind
Menovité vstupné napätie UEN 65 V, 100 V, 110 V, 240 V, 400 V, 415 V, 440 V, 500 V
Menovitý vstupný prúd IEN N/1 A, N/5 A
Prevádzkové napätie max. 519 V
Povolené vybudenie rozsahu 1,2 UEN alebo 1,5 IEN
Hranica preťažiteľnosti 1,2 UEN, 1,6 IEN trvalo
2 UEN, 10 IEN max. po dobu 1 s
Kmitočtový rozsah 48...62 Hz
Príkon cca 25 mA - napäťový vstup
I2x0,01 Ω - prúdový vstup

Výstupné veličiny

Prúdový výstup
Výstupný prúd IA vnútený jednosmerný prúd (0...20 mA) *
Menovitý prúd IAN 0...20 mA alebo 4...20 mA
0...10 mA
0...5 mA
Výstupná záťaž RA 0...10 V / IAN
Obmedzenie prúdu na cca. 120 % koncovej hodnoty
na cca. 100...140 % koncovej hodnoty (na vyžiadanie)
Napäťový výstup
Výstupné napätie UA vnútené jednosmerné napätie (0...10 V) *
Menovité napätie UAN 0...10 V alebo 2...10 V
Výstupná záťaž RA ≥ 4 kΩ
Chyba záťaže ≤ 0,1 % pri zmene záťaže o 50 %
Zvyškové vlnenie ≤ 1 %eff
Doba ustálenia cca. ≤ 500 ms
Bipolárny výstup
zvláštne prevedenie na vyžiadanie s napájaním H4 a H5 (napr. -20...0...20 mA)

* zvláštne prevedenie na vyžiadanie Ak bude použitý iba napäťový výstup, musí sa prúdový výstup skratovať. Vstup a výstupy sú galvanicky oddelené.

Príklady prevodných charakteristík


Příklady převodních charakteristik

Pomocné napájanieKód Pomocné napájanie Príkon
H1 (standard) 230 V~ (195...253 V), 48...62 Hz < 7 VA
H2 115 V~ (98...126 V), 48...62 Hz < 4 VA
H3 24 V= (20...72 V) < 3 VA
H4 20...100 V= alebo 15...70 V~ < 3 VA
H5 90...357 V= alebo 65...253 V~ < 4...7 VA

Vstup, výstup a pomocné napájanie sú galvanicky oddelené.

Presnosť pri menovitých podmienkachPresnosť
Presnosť Trieda 0,5 (± 0,5 % z koncovej hodnoty)
Teplotný drift ≤ 0,006 %/K (platí pre štandardné prevedenie a max. po dobu 1 roka)
Menovité podmienky
Vstupné napätie UEN ± 0,5 %
Účinník cos φ=1
Kmitočet 50...60 Hz
Priebeh signálu sínusový, činiteľ harmonického skreslenia ≤ 0,1 %
Pomocné napájanie UHN ± 1 %, 48...62 Hz
Záťaž 0,5 RA max ±1 % (prúd)
2 kΩ ±1 % (napätie)
Teplota okolia 23 °C ± 1 K
Doba zahorenia ≥ 5 min

Medzné hodnoty ovplyvňujúcich veličín

Klimatické vlastnosti klimatická trieda 3, podľa VDE/VDI 3540
Rozsah pracovných teplôt -10...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt -25...65 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤75 % ročný priemer, bez orosenia

Predpisy a normyDIN EN 60 529
DIN EN 60 688
DIN EN 61 715
DIN EN 61 010-1
DIN EN 61 326-1
VDE/VDI 3540 list 2

Zvláštne prevedenieVstupné veličiny
Merací rozsah na vyžiadanie v rozsahu od -180°... 0 ... +180°
odpovedá cos φ: ind (dodávka) -1...1...-1 kap (odber)
Menovitý prúd IEN iný než štandardný, v rozsahu od 0 .... (0,5 A ... IEN ...5 A)
Menovité napätie UEN iné než štandardné, v rozsahu od 0 .... (50 V ... UEN ... 519 V)
Kmitočtový rozsah na vyžiadanie
Výstupné veličiny
Obmedzenie výstupného prúdu na 100...140% koncovej hodnoty

Schémy pripojenia (vstup)


Schéma připojení převodníku fázového úhlu CU 2.2 E

Obsadenie svoriek


Schéma Svorka Funkcia
Obsazení svorek 1 IE L1 prúdový vstup
2 UE L1 napäťový vstup
3 IE L1 prúdový vstup
11 UE N napäťový vstup
13 UA (+) napäťový výstup
14 UA (-) napäťový výstup
16 UH L1 (+) vstup pomocného napájania
17 UH N (-) vstup pomocného napájania
19 IA (+) prúdový výstup
20 IA (-) prúdový výstup
Čísla svoriek odpovedajú údajom v schémach pripojenia (podľa DIN 43 807)

Rozmerový náčrtok


Rozměrový náčrtek převodníku fázového úhlu CU 2.2 ERozmery sú uvedené v milimetroch