COM465IP – Prevodník rozhrania BMS – BCOM/Modbus TCP/Modbus RTU

Prevodník rozhrania zo zbernice BMS na protokol BCOM, Modbus TCP alebo Modbus RTU a monitor stavu pre systémy Bender.

Prevodník rozhrania COM465IP je schopný previesť dáta zo zbernice BMS na protokoly BCOM, Modbus RTU alebo Modbus TCP. Môže byť použitý aj ako Ethernetová brána s webovým serverom.

Základná verzia bez funkčných modulov


 • Monitor stavu s webovým rozhraním pre použitie s meracími zariadeniami Bender BMS a BCOM i s univerzálnymi meracími zariadeniami

 • Podporuje zariadenia, ktoré sú pripojené na interné (max. 139 zariadení) alebo externé BMS zbernici (max. 98 * 139 zariadení), k rozhraniu BCOM (viď manuál BCOM), k Modbus RTU alebo k Modbus TCP (max. 247 zariadení)

 • Vzdialená signalizácia aktuálne nameraných hodnôt, stavových a alarmových hlásení a parametrov

 • Prevodník do Modbus TCP - odčítanie práve nameraných hodnôt, stavových a alarmových hlásení z adries 1...10 vlastnej podsiete cez Modbus TCP

 • Rozhranie ethernet s 10/100Mbit/s pre vzdialený prístup cez LAN, WAN alebo internet

 • Nastavenie vnútorných parametrov a pre konfiguráciu univerzálnych meracích zariadení PEM a elektromerov Bender

 • Časová synchronizácia pre všetky prepojené zariadenia

 • História (1,000 záznamov)

 • Záznamníky dát, voľne nastaviteľné (30 * 10,000 záznamov)

 • Možno priradiť 50 dátových bodov zariadenia tretích strán (cez Modbus RTU alebo Modbus TCP)


Funkčný modul A

 • Priradenie vlastných popisov k zariadeniam, kanálom (meracím bodom) a alarmom

 • Monitorovanie výpadku zariadenia

 • Odoslanie emailu rôznym užívateľom v prípade alarmu alebo systémovej chyby

 • Nastavenie e-mailových oznámení

 • Funkcia protokol - ukladá namerané hodnoty a nastavenia pripojených zariadení


Funkčný modul B

 • Podporuje externé aplikácie cez protokol Modbus TCP

 • Odčítanie aktuálne nameraných hodnôt, stavových a alarmových hlásení pripojených zariadení, jednotný prístup ku všetkým pripojeným zariadeniam cez Modbus TCP cez integrovaný server

 • Ovládacie príkazy možno odosielať do zariadenia externej aplikácie cez Modbus TCP

 • Prístup cez SNMP protokol (V1, V2C alebo V3) k alarmom a nameraným hodnotám


Funkčný modul C

 • Rýchle a jednoduché nastavenie parametrov všetkých zariadení pripojených k prevodníku cez webový prehliadač

 • Funkcia protokol - pre dokumentovanie a ukladanie nastavení a nameraných hodnôt, uložené nastavenia možno porovnávať s aktuálnym nastavením zariadenia

 • Funkcia protokol dostupná pre bránu a pre každé pripojené zariadenie Bender


Funkčný modul D


 • Rýchla a jednoduchá vizualizácia bez akéhokoľvek programovania

 • Stav zariadenia, alarmy alebo namerané hodnoty možno organizovať a zobraziť na obrázku pozadí (napríklad plán miestnosti)

 • Zobrazenie prehľadu obsahu, ktorý je rozsiahlejší, než jedna strana

 • Grafická prezentácia s meradlom časových osí

 • Systém vizualizácie, indikácia spoločných alarmov zariadení, webové rozhranie zariadenia zobrazenej kliknutím na zariadení

1356-com465ip-katalogovy-list-1

Popis výrobku


Prevodník rozhraní so vstavaným web serverom a monitorom stavu pre pripojenie zariadení firmy Bender k ethernetovým TCP/IP sieťam.

Funkcia


Prevodníky rozhraní a monitory stavu COM465IP sú napojené na existujúcu EDP štruktúru ako počítače. Po ich pripojení do siete a ku kompatibilným produktom Bender je možné pristupovať ku všetkým
zariadeniam z akéhokoľvek počítača cez štandard webových prehliadačov (napríklad Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer). Všetky sieťové informácie budú priamo dostupné.

 • Optimálne zobrazenie a vizualizácia zaraidení a stavov siete cez webový prehliadač.

 • Sledovanie a analýza kompatibilných produktov Bender (ISOMETER®, ATICS®, RCMS, EDS, Linetraxx® a MEDICS® systémy, univerzálne meracie zariadenia PEM a elektromery)

 • Konkrétny prehľad o sieti vďaka individuálnym popisom jednotlivých sietí.

 • Výberové zasielanie správ rôznym užívateľom v prípade alarmu.

 • Použitie profesionálnych vizualizačných programov prevedením do protokolu Modbus TCP.

 • Nastavenie parametrov zariadenia, ukladanie, dokumentovanie a obnovenie parametrov jednoduchým a praktickým spôsobom.

 • Uvedenie do prevádzky a diagnostika sietí Bender.

 • Vzdialená diagnostika a údržba.


Základné zariadenie

 • Podporuje zariadenia, ktoré sú pripojené k internej (max. 139 zariadení) alebo externej BMS zbernici (max. 98 * 139 zariadení), k rozhraniu BCOM (vid manuál BCOM), k Modbus RTU alebo k Modbus TCP (max. 247 zariadení).

 • Vzdialená signalizácia aktuálne nameraných hodnôt, stavových a alarmových hlásení a parametrov.

 • Prevodník do Modbus TCP: Odčítanie práve nameraných hodnôt, stavových a alarmových hlásení z adries 1…10 vlastnej podsiete cez Modbus TCP.

 • Rozhranie ethernet s 10/100 Mbit/s pre vzdialený prístup cez LAN, WAN alebo internet.

 • Nastavenie vnútorných parametrov a pre konfiguráciu univerzálnych meracích zariadení PEM a elektromerov Bender.

 • Časová synchronizácia pre všetky prepojené zariadenia.

 • História (1,000 záznamov).

 • Záznamníky dát, voľne nastaviteľné (30 * 10,000 záznamov).

 • Je možné priradiť 50 dátových bodov zariadení tretích strán (cez Modbus RTU alebo Modbus TCP).


Funkčný modul A


 • Priradenie vlastných popisov k zariadeniam, kanálom (meriacim bodom) a alarmom.

 • Monitorovanie výpadkov zariadenia.

 • Odosielanie e-mailu rôznym používateľom v prípade alarmu alebo systémovej chyby.

 • Nastavenie e-mailových oznámení.

 • Funkcia protokol ukladá namerané hodnoty a nastavenia pripojených zariadení. Uložené nastavenia môžu byť porovnané so súčasnými nastaveniami zariadenia. Funkcia správ je dostupná pre prevodník a pre každé pripojené zariadenie Bender.


Funkčný modul B


 • Podporuje externé aplikácie (ako vizualizačné programy alebo PLC) cez protokol Modbus TCP.

 • Odčítanie  aktuálne nameraných hodnôt, stavových a alarmových hlásení pripojených zariadení. Jednotný prístup ku všetkým pripojeným zariadeniam cez Modbus TCP cez integrovaný server.

 • Ovládacie príkazy sa dá odosielať do zariadenia externých aplikácií (vizualizačný program alebo PLC) cez  Modbus TCP.

 • Prístup cez SNMP protokol (V1, V2c nebo V3) k alarmom a nameraným hodnotám.


Funkčný modul C


 • Rýchle a jednoduché nastavenie parametrov všetkých zariadení pripojených ku prevodníku cez webový prehliadač.

 • Funkcia protokol pre dokumentovanie a ukladanie nastavení a nameraných hodnôt. Uložené nastavenia sa dajú zrovnávať s aktuálnym nastavením zariadenia. Uložené nastavenia sa dajú znova nahrať do zariadenia.

 • Funkcia protokol je dostupná pre brány a pre každé pripojenie zariadenia Bender.


Funkčný modul D


Rýchla a jednoduchá vizualizácia bez akéhokoľvek programovania. Stav zariadenia, alarmy alebo namerané hodnoty je možné organizovať a zobraziť na obrázku pozadia (napríklad plán miestnosti).

 • Zobrazenie prehľadu obsahu, ktorý je rozsiahlejší, ako jedna strana. Kliknutím sa dá zmeniť pohlľad na iný. Návrat klávesou Enter na stránku prehľadu

 • Grafická prezentácia s merítkom časových os.

 • Systém vizualizácie - na webovej stránke je zobrazených viacero brán (COM460IP, COM465IP, COM465DP, CP700). Indikácia spoločných alarmov zariadenia. Kliknutie na zobrazené zariadenia otvorí jeho uživateľské webové rozhranie.


Technické údaje
Izolácia (pre variantu 230 V B95061060)
Menovité izolačné napätie
(IEC 60664-1)
AC 250 V
Menovité pulzné skúšobné napätie (IEC 60664-1) 4 kV
Kategória prepätia III
Stupeň znečistenia 3
Ochranné oddelenie (zosilnenou izoláciou) medzi (A1/+, A2/-) - [(AMB, BMB), (ABMS, BBMS), (X2), (X3, X4)
Izolácia (pre variantu 24 V B95061061)
Menovité izolačné napätie
(IEC 60664-1)
AC 50 V
Menovité pulzné skúšobné napätie (IEC 60664-1) 0,5 kV
Kategória prepätia III
Stupeň znečištenia 3
Napájacie napätie
Napájacie napätie US vid údaje pre objednávku
Rozsah kmitočtu US vid údaje pre objednávku
Vlastná spotreba vid údaje pre objednávku
LED signalizácia
ON indikácia prevádzky
ETHERNET IP Ethernet v prevádzke
MODBUS RTU Modbus v prevádzke
BMS BMS v prevádzke
Ethernet (konektor X2) svieti behom sieťového pripojenia, bliká behom prenosu dát
Pamäť
Konfigurácia e-mailu (len funkčný modul A) a monitorovanie chýb zariadení max. 250 záznamov
Individuálne popisy (len funkčný modul A) neobmedzený počet textov, každý o 100 znakoch
Počet datových bodov pre "zariadenia tretích strán" na Modbus TCP a Modbus RTU 50
Množstvo
Počet záznamníkov 20
Počet datových bodov na záznam dát v každom záznamníku 10 000
Počet záznamov histórie udalostí 1 000
Vizualizácia
Počet strán v závislosti na profile, typicky 4s
Veľkosť obrázkov pozadia 50 kBytov (zmenšiť, pokiaľ je väčší)
Dátové body na stránku 50 zariadení alebo kanálov, 150 textových prvkov
Rozhranie
Ethernet
Port RJ45
Prenosová rýchlosť 10/100 Mbit/s, autodetekcia
DHCP zapnutý/vypnutý (zapnutý)*
toff (DHCP) 5...60 s (30 s)*
IP adresy nnn.nnn.nnn.nnn, taktiež dostupné cez: 192.168.0.254 (169.254.0.1)*
Maska podsiete nnn.nnn.nnn.nnn (255.255.0.0)*
Protokoly (závislé na vybranom funkčnom module) TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, DHCP, SMTP, NTP
SNMP
Verzia 1, 2c, 3
Podporované zariadenia Je možné dotazovať všetky zariadenia (kanály) (žiadne obmedzenia)
BMS zbernica (interná/externá)
Rozhranie/protokol RS-485/BMS interné alebo BMS externé(BMS interné)*
Pracovný režim master/slave(master)*
Prenosová rýchlosť BMS interný 9,6 kBit/s, externý 38,4; 57,6 kBit/s
Dĺžka káblu ≤ 1200 m
Doporučený kábel J-Y(St)Y min. 2x2x0.8, krútený pár, tienený, jedna strana tienenia pripojená k PE
Pripojenie X1 (ABMS, BBMS)
Typ pripojenia vid pripojenie "pružinové svorky X1"
Zakončovací odpor 120 Ω (0.25 W), je možné prepojiť interne
Adresa zariadenia 1…99 (2)*
BCOM
Rozhranie/protokol Ethernet/BCOM
BCOM podsieť adries 1...99(1)*
BCOM adresa zariadenia 1...99(2)*
Modbus TCP
Rozhranie/protokol Ethernet/BCOM
Pracovný režim klient pre asociované PEM a "zariadenia tretích strán"
Pracovný režim server pre prístup k procesu spracovania a pre kontrolné príkazy Modbus
Modbus RTU
Rozhranie/protokol RS-485/Modbus RTU
Pracovný režim master
Prenosová rýchlosť 9,6...57,6 kBit/s
Dĺžka káblu ≤ 1200 m
Pripojenie X1 (AMB, BMB)
Typ pripojenia vid pripojenie "pružinové svorky X1"
Zakončovací odpor 120 Ω (0.25 W), možnosť pripojiť interne
Podporované Modbus RTU slave adresy 2...247
Mechanické vlastnosti, klimatické podmienky, EMC
EMC IEC 61326-1
Teplota okolia:
- pri prevádzke -25…+55 °C
- pri transporte -40…+85 °C
- pri skladovaní -25…+70 °C
Klimatická trieda podľa IEC 60721:
Statické použitie (IEC 60721-3-3) 3K5 (s výnimkou kondenzácie a námrazy)
Preprava (IEC 60721-3-2) 2K3
Dlhodobé skladovanie (IEC 60721-3-1) 1K4
Klasifikácia mechanickej odolnosti podľa IEC 60721:
Statické použitie (IEC 60721-3-3) 3M4
Preprava (IEC 60721-3-2) 2M2
Skladovanie (IEC 60721-3-1) 1M3
Varianta "W"
Klimatická trieda podľa IEC 60721:
Statické použitie (IEC 60721-3-3) 3K5 (vrátane kondenzácie a námrazy)
Klasifikácia mechanickej odolnosti podľa IEC 60721:
Statické použitie (IEC 60721-3-3) 3M7
Pripojenie
Typ pripojenia zásuvné pružinové svorkovnice
Pružinové svorkovnice
Veľkosť vodiča AWG 24-12
Dĺžka odizolovania 10 mm
Jednoduchý vodič/splietané lanko 0,2...2,5 mm2
Splietané lanko s dutinkou, bez/s plastovým puzdrom 0,25...2,5 mm2
Viacenásobný vodič, lanko s TWIN dutinkou s plastovým puzdrom 0,5...1,5 mm2
Modbus TCP
Statické použitie (IEC 60721-3-3) 3M7
Všeobecné dáta
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž orientovať dopredu, chladiace otvory musia byť vetrané vertikálne
Stupeň krytia, vnútorné súčásti (IEC 60529) IP30
Stupeň krytia, svorky (IEC 60529) IP20
Montáž na DIN lištu podľa IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2 x M4
Typ puzdra J460
Materiál puzdra polykarbonát
Trieda horľavosti UL94V-0
Rozmery (Š x V x H) 107,5 x 93 x 62,9 mm
Hmotnosť ≤ 240 g

()* Továrenské nastavenie

Rozměry pouzdra COM465IP


Rozmery COM465IP_DP